Ten poradnik opisuje najważniejsze funkcje dostępne na platformie Roster Athletics związane z dodawaniem i edycją konkurencji wielobojowych. 


Poradnik podzielony jest na następujące części: Wybór odpowiedniej tabeli punktowej


Dodając zawody, konieczny jest wybór odpowiedniej tabeli charakterystycznej dla danego kraju lub organizacji. Tabela ta obejmuje odpowiednie kategorie wiekowe, wysokości płotków, wagę sprzętu oraz tabele punktowe.Tabelę można wybrać tylko w momencie dodawania nowych zawodów. Po wyborze kraju Polska w zakładce lokalizacja, tabela zostanie wybrana automatycznie. Możesz ją jednak zmienić ręcznie, edytując pole Zestaw kategorii wiekowych i tabela sprzętu w zakładce Kategorie wiekowe.

Polska tabela uwzględnia kategorie wiekowe, wysokość płotków, wagę sprzętu, współczynniki wiekowe (dla kategorii masters) oraz tabele punktowe używane w Polsce przez PZLA oraz PZLAM.


Zobacz poradnik Dodawanie zawodów, aby znaleźć więcej informacji.Dodawanie konkurencji


Wieloboje dodaje się w ten sam sposób jak pozostałe konkurencje w zakładce Konkurencje. W zależności od wybranego sezonu (Stadion lub Hala), dostępne konkurencje dostępne są w podkategorii zatytułowanej Wieloboje.Obok nazwy wieloboju wyświetlane są pojedyncze konkurencje wchodzące w jego skład. Niektóre wieloboje, jak na przykład siedmiobój kobiet, posiadają kilka wariantów konkurencji płotkarskiej. Odpowiedni wariant jest wybierany automatycznie na podstawie kategorii wiekowej konkurencji lub zawodnika.Sprawdź poradnik Wybór konkurencji, aby uzyskać więcej informacji.Program minutowy


Po dodaniu wieloboju każda pojedyncza konkurencja wchodząca w jego skład będzie widoczna w Programie minutowym w osobnym wierszu. Edycja tych konkurencji (np. zmiana daty i godziny) możliwa jest w ten sam sposób, jak w przypadku pozostałych konkurencji (sprawdź poradnik Dodawanie programu zawodów). Należy jednak pamiętać, że zmiana kategorii wiekowej możliwa jest jedynie dla konkurencji głównej. W konkurencjach wielobojowych dostępna jest wyłącznie jedna runda - Finał (system nie umożliwia dodania kwalifikacji). Ponadto istnieje możliwość dodania kilku serii/grup dla każdej pojedynczej konkurencji rozgrywanej w ramach wieloboju. Możliwe jest także dodanie tej samej konkurencji wielobojowej dla kilku kategorii wiekowych.


Jeśli w programie zawodów chcesz uwzględnić konkurencję wielobojową, w ramach której startują zawodnicy z kilku kategorii wiekowych (np. Seniorzy i U23) i jednocześnie chcesz dodać wielobój dla jednej kategorii wiekowej (np. U20), możesz dodać nazwę konkurencji. Możesz to zrobić, importując plik CSV z listami startowymi lub klikając na przycisk plusa w programie minutowym i wybór Dodaj nową konkurencję z nazwą i następnie wybór odpowiednich kategorii wiekowych (Wiele dla wspólnej konkurencji dla seniorów i zawodników z kategorii U23 oraz U20 dla juniorów). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poradniku Dodawanie tej samej konkurencji z wieloma kategoriami wiekowymi i jedną ktegorią awiekową jednocześnie.Przygotowanie listy startowej


Dodawanie zawodników do listy startowej możliwe jest wyłącznie na liście startowej głównej konkurencji (np. Dziesięciobój - Finał). Po dodaniu zawodników w tym widoku będą oni widoczni na liście startowej każdej pojedynczej konkurencji.Aby usunąć zawodnika z listy startowej wieloboju, kliknij ikonę kosza w widoku głównej konkurencji. Kliknięcie tej samej ikony w widoku listy startowej pojedynczej konkurencji (np. Pchnięcia kulą), usunie tego zawodnika wyłącznie z jednej konkurencji (nie będzie on brany pod uwagę przy rozstawianiu), ale zachowa jego nazwisko na liście startowej głównej konkurencji wieloboju.Opcja rozstawiania dostępna jest dla każdej pojedynczej konkurencji wieloboju. Za jej pomocą można dodać wymaganą liczbę grup/serii i określić kolejność zawodników na liście startowej.Sprawdź poradniki Dodawanie list startowych i Rozstawianie, aby uzyskać więcej informacji.Dodawanie wyników


Dodawanie wyników dla konkurencji wielobojowych możliwe jest za pomocą integracji z systemem pomiaru czasu, aplikacji Meet Mgmt lub przez wersję przeglądarkową systemu Roster Athletics i odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku standardowych konkurencji.


System automatycznie oblicza punkty po dodaniu i zapisaniu każdego wyniku. Są one widoczne w kolumnie Punkty w widoku wyników każdej pojedynczej konkurencji. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych konkurencji, jeżeli pojedyncza konkurencja wieloboju składa się z kilku serii/grup, system wygeneruje grupę podsumowania. Sumę punktów oraz klasyfikację wieloboju można znaleźć w widoku wyników głównej konkurencji (np. Wyniki Dziesięciobój - Finał).Szczegółowe wyniki, wraz z liczbą punktów danego zawodnika uzyskanych w pojedynczych konkurencjach, można sprawdzić, wybierając opcję Wyniki szczegółowe z rozwijanego menu w prawym górnym rogu ekranu.Łączna liczba punktów oraz ranking wieloboju aktualizowane są automatycznie po oznaczeniu pojedynczej konkurencji wieloboju jako zakończona. Dodatkowo, w wynikach szczegółowych, śledzić można punktację na żywo dla trwających konkurencji (punkty z trwających konkurencji oznaczone są za pomocą kursywy). Końcowa klasyfikacja oraz oznaczenie wieloboju jako zakończony następuje automatycznie, gdy wszystkie pojedyncze konkurencje oznaczone są jako ZAKOŃCZONE.Zgodnie z przepisami World Athletics, aby rekord (SB/PB/MR/WR) w wieloboju został uznany za ważny, muszą zostać spełnione określone warunki dotyczące siły wiatru dla poszczególnych konkurencji:

  • 100m, 110m przez płotki i skok w dal dla dziesięcioboju mężczyzn 
  • 80m/100m przez płotki, 200m i skok w dal dla siedmioboju kobiet


Maksymalna siła wiatru w tym przypadku może wynieść:

  • +4.0 m/s w każdej z pojedynczych, wyżej wymienionych konkurencji (np. +4.1 m/s w skoku w dal sprawi, że ewentualny rekord konkurencji wielobojowej nie zostanie uznany),
    LUB
  • +2.0 m/s w przypadku średniej wartości siły wiatru ze WSZYSTKICH pojedynczych konkurencji (np. +1.0 m/s w biegu 100 m, +3.0 m/s w biegu na 110m przez płotki i +2.1 m/s w skoku w dal sprawi, że ewentualny rekord konkurencji wielobojowej nie zostanie uznany).


Sprawdź poradniki Dodawanie wyników, Integracja z systemem pomiaru czasu i Aplikacja Roster Athletics: Meet Mgmt, aby uzyskać więcej informacji o różnych metodach wprowadzania wyników.Dodawanie list startowych za pomocą pliku CSV


Dodawanie zawodników do konkurencji wieloboju za pomocą importu pliku CSV odbywa się w ten sam sposób jak dodawanie zawodników w pozostałych konkurencjach. Trzeba jednak pamiętać, że w polu EventCode należy dodać odpowiednią nazwę konkurencji w języku angielskim: Decathlon dla dziesięcioboju, Heptathlon dla siedmioboju lub Pentathlon dla pięcioboju. Dodawanie tego samego zawodnika kilkukrotnie (dla każdej pojedynczej konkurencji wieloboju) nie jest wymagane. System automatycznie doda zawodnika do list startowych wszystkich pojedynczych konkurencji po dodaniu zawodnika do konkurencji głównej.


Szczegółowe informacje na temat dodawania zawodników za pomocą importu pliku CSV dostępne są w poradniku Dodawanie zawodników za pomocą pliku CSV.Tabele punktowe i współczynniki wiekowe


W przypadku udziału w zawodach wielobojowych mastersów, stosowane są współczynniki wiekowe odpowiednie dla wybranego kraju. Oznacza to, że wynik uzyskany przez mastersa mnożony jest przez współczynnik odpowiedni dla kategorii wiekowej zawodnika, a następnie porównywany z tabelą punktową dla seniorów. 


Pełne tabele punktowe dostępne są na platformie Roster Athletics. Dostęp do nich można uzyskać, wybierając PRZEGLĄD Tabele punktowe. Należy pamiętać, że ze względu na duży rozmiar tabel, załadowanie strony może zająć ponad 20 sekund.


Możesz również sprawdzić współczynniki wiekowe, wybierając z menu po lewej stronie PRZEGLĄD Współczynniki wiekowe i wybierając odpowiednią tabelę.


W konkurencjach płotkarskich rozgrywanych w ramach wieloboju system automatycznie dopasowuje dystans oraz wysokość płotków na podstawie daty lub roku urodzenia zawodnika (w przypadku konkurencji z wieloma kategoriami wiekowymi) lub kategorii wiekowej konkurencji (w przypadku konkurencji z jedną kategorią wiekową). W ten sam sposób system wybierze odpowiednią wagę sprzętu także dla konkurencji technicznych.


W konkurencjach z udziałem zawodników z różnych kategorii wiekowych kategorię wiekową zawodnika można zmienić na liście startowej, wybierając: ZAWODY → Listy startowe. Wybierając kategorię Seniorzy, można zrezygnować ze stosowania współczynników wiekowych.